اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مظاهر حیدری

فقه پزشکی کارشناسی ارشد فقه پزشکی

m.heidari012gmail.com
09141032984