کنترل نسل و جمعیت از دیدگاه دین اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‎پژوه دکتری فقه مقارن جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

یکی از وقایع مهم جمعیتی که مورد توجه اندیشمندان و اقتصاد دانان جهان و فقهای اسلامی قرار گرفته است، مسئله موالید می‎باشد و نزد فقها و علمای اسلام این مسئله نیز همچون مسائل دیگر مورد اختلاف می‎باشد و موافقین و مخالفینی در این راستا وجود دارند که هر کدام برای اثبات مدعای خودشان دلیلی دارند در این مقاله نظرات و ادله آنها ذکر شده و بعضی از ادله‎ها نیز مورد نقد قرار گرفته است.
بنابراین در این مقاله اول از نظر دین مبین اسلام اهمیت و جایگاه فرزند آوری و حکم آن بیان گردیدهاست. سپس ادله موافقین کنترل نسل و جمعیت به همراه بیان ادله مخالفین آن و موافقین تکثیر نسل و جمعیت ذکر شده و در نهایت نیز به نتیجه‎ای که بدست آمده پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها