واکاوی فقهی پیوند اعضاء نزد فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو انجمن فقه پزشکی و دانش پژوه دکتری فقه مقارن، جامعة المصطفی العالمیة

2 دانش پژوه دکتری فقه مقارن، جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

یکی از مسائلی که امروزه با توجه به پیشرفت‌های علم پزشکی جوامع بیشتر با آن مواجه هستند. بحث پیوند اعضا است درگذشته امکان نگهداری عضو و پیوند آن بسیار محدود بوده‌است و آنچه در نقل‌های تاریخی آمده‌است به‌جز موارد معدودی که منجر به سلامت فرد گردیده‌است بقیه موارد آن نتیجه قابل‌توجهی در بر نداشته ‌است. اما با نظر به پیشرفت علم پزشکی امروز پیوند عضو یکی از اموری است که مورد توجه انسان‌ها قرار گرفته‌است اما از سویی جنبه فقهی مساله مورد تامل فقها می باشد و بررسی فقهی آن نیازمند دقت و تأمل در ادله و منابع احکام می‌باشد.
ما در این تحقیق بر آنیم تا تعریف پیوند عضو، اقسام آن و حکم هر یک را به‌صورت مختصر و اجمالی بیان نموده و اگر تفاوت دیدگاهی بین فقه امامیه و فقه عامه وجود دارد متعرض آن گردیم.

کلیدواژه‌ها